Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku administrativnu službu Rudo

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:101/04, 42/05 i 118/05) i člana 1. i 3. Odluke o prijemu pripravnika u Opštinsku administrativnu službu Rudo u 2013.godini („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:9/13), Načelnik opštine Rudo, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku administrativnu službu Rudo

 

I- Načelnik opštine Rudo raspisuje javni konkurs za prijem tri (3) pripravnika sa visokom stručnom spremom i pet (5) pripravnika sa srednjom stručnom spremom, radi obavljanja pripravničkog staža, i to:

  1. Diplomirani ekonomista- 1 izvršilac
  2. Diplomirani pravnik- 1 izvršilac
  3. Menadžer u poslovno-civilnoj bezbjednosti- 1 izvršilac
  4. Srednja stručna sprema -IV stepen- 4 izvršioca
  5. Srednja stručna sprema-III stepen- 1 izvršilac.

 

II- Pripravnikom sa visokom stručnom spremom smatra se lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj  ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana.

Pripravnikom sa srednjom stručnom spremom smatra se lice koje nakon završetka srednje škole prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.Priprav- nički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci.

Pripravnik nema status službenika.

 

III- Opšti uslovi za prijem pripravnika

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave.

 

IV- Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

IV-1.  Stručna sprema

pod I-1.VSS diplomirani ekonomista –VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS ;

pod I-2. VSS diplomirani pravnik- VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS;

pod I-3. VSS menadžer u poslovno-civilnoj bezbjednosti- završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 180 ECTS;

pod I-4. SSS –IV stepen;

pod I-5. SSS-III stepen.

IV-2.  da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica.

 

V-  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (original ili ovjerena fotokopija)i to:

-izvod iz matične knjig rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-diploma o završenoj školskoj spremi,

-izvod iz kaznene evidencije prema mjestu rođenja (ne stariji od tri mjeseca),

-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidati po okončanju postupaka prijema),

-uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih,

-uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete)-dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status.

 

VI- Postupak odabira kandidata

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se razgovor-intervju pred posebnom komisijom, o čemu će kandidati biti naknadno obavješteni.

 

VII- Način i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS-biro Rudo, oglasnoj tabli Opštine Rudo i Televiziji Rudo.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično na šalter pisarnice ili putem pošte na adresu: Opština Rudo-Komisija za prijem pripravnika, sa naznakom „Prijava na konkurs“, 73260 Rudo.

Broj:02-123-8/13
Datum: 19.06.2013.godine

NAČELNIK OPŠTINE,
Rato Rajak, dipl.inž.arh. s.r.