Poziv na 6. sjednicu SO-e Rudo

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO
Broj: 01-013-51/13.
Datum: 07.06.2013.god.

 

Na osnovu člana  21. 61. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj: 3/13-prečišćeni tekst), zakazujem šestu radnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 12.06.2013 godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa pete redovne sjednice Skupštine opštine Rudo
 2. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.- 31.03.2013.godine.
 3. Informacija o Planu rada šumskog gazdinstva „Panos“Višegrad za 2013.godinu i stanju šuma na teritoriji opštine Rudo.
 4. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Rudo.
 5. Informacija o radu Veterinarske službe na teritoriji opštine Rudo, i zdravstvenom i brojnom stanju stočnog fonda.
 6. Plan učešća sportista na 49. MOSI.
 7. Informacija o radu gradske zelene pijace i stočne pijace i prometu poljoprivrednih proizvoda i stoke na teritoriji opštine Rudo.
 8. Informacija o stanju u oblasti sporta, fizičke kulture i opšte kulturno-prosvjetne djelatnosti.
 9. Informacija o snabdjevenosti i kvalitetu vode za piće na teritoriji opštine Rudo.
 10. Informacija o snabdjevenosti električnom energijom i stanje električne mreže na teritoriji opštine Rudo.
 11. Informacija o tehničko-materijalnom stanju i opremljenosti Vatrogasnog društva Rudo i protiv-požarne zaštite na teritoriji opštine Rudo.
 12. Informacija o zaštiti životne sredine, stanju zelenih površina,parkova i deponija za smeće.
 13. Odluka o izmjeni Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
 14. Odluka o naknadama predsjednicima savjeta mjesnih zajednica,
 15. Odluka o imenovanju Popisne komisije lokalne samouprave Rudo,
 16.  Davanje saglasnosti na Listu spomen obilježja iz oslobodilačkih ratova
 17. Imenovanje članova komisije za ispitivanje stanja oko dodjele kredita za podsticaj razvoja
 18. Nacrt Odluke o načinu držanja domaćih životinja
 19. Odluka o izmjeni odluke o odobravanju kredita iz sredstava budžeta opštine Rudo Poljoprivrednoj zadruzi „Uvac – Rudo“ sa p.o. Rudo za podsticaj ekonomskog razvoja,
 20. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Savjeta za izradu Prostornog plana opštine Rudo
 21. Odluka o odobravanju jednokratne pomoći Todorović Miloradu,
 22. Odluka o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JZU DZ“Dr Stojana i Ljubica“ Rudo
 23. Mišljenje Skupštine o podnesenom zahtjevu za dodjelu koncesije za izgradnju MHE „Radojna P-1A“
 24. Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u mjestu Dolovi
 25. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,

 

Materijal  po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačke 15 i 19 za koje će biti dostavljen na početku sjednice. Deo materijala za tačku 3 dostavljen je uz poziv na petu redovnu sjednicu.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

 

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine Rudo
Velibor Ćirović s.r.