Obavještenje

Popisna komisija lokalne samouprave

  R U D O

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi kandidati koji su se prijavili zaopštinske instruktore i popisivače za sprovođenje popisa stanovništva za područje opštine Rudo da je dana 26.08.2013. godine objavljena finalna lista kandidata koji su ušli u uži izbor za instruktore popisivače.

Finalna lista kandidata je objavljena na oglasnoj tabli i šalter sali opštine Rudo.

 

Svi kandidati koji se nalaze na finalnoj listi i time ušli u uži izbor za opštinske instruktore – popisivače dužni su da u periodu 26. – 30. avgusta 2013. godine Popisnoj komisiji opštine Rudo podnesu kopiju sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): lične karte, diplome, uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost), indeksa (za studente), dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

 

Svi kandidati koji u navedenom roku ne dostave navedene dokumente biće eliminisani sa finalne liste.