Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo

Na osnovu člana 49. stav 1. alineja 5. Statuta opštine Rudo – prečišćen tekst („Službeni glasnik opštine Rudo“ br. 5/ 13), Načelnik opštine upućuje:

 

J A V N I P O Z I V

 

za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2014.godinu

1. Pravo prijave na javni poziv, radi ostvarenja programskih ciljeva u okviru registrovane djelatnosti, imaju:

• udruženja građana i

• fondacije.

2. Uslovi za korištenje sredstava iz budžeta opštine Rudo su :

a) da je projekat namijenjen građanima opštine Rudo i da se realizuje na području opštine,

b) da se projekat odnosi na sledeće oblasti:

• ekologija

• civilno društvo i

• kultura.

3. Projekat treba da sadrži:

• naziv projekta,

• naziv pravnog subjekta (adresa, telefon, faks i e-mail),

• opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta i oblast na koju se odnosi,

• ciljeve projekta (na koji način realizacija projekta doprinosi rješavanju problema),

• detaljan opis projekta , u kome su navedene sve projektne aktivnosti i vremenski okvir za realizaciju istih,

• detaljan budžet projekta, sa navedenim iznosom finansijskih sredstava za ljudske resurse, nabavku opreme, administrativne troškove i dr.

• način praćenja realizacije projekta (mjerenje i vrednovanje realizovanih projektnih aktivnosti ,koje će doprinijeti zadovoljenju potreba građana),

• ovlašteno lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt- telefon i adresa)

• broj žiro-računa pravnog subjekta.

4. Kriterijum za ocjenjivanje:

• procjena – da li projekat sadrži sve tražene elemente i da li je ispoštovana procedura za pisanje projekta,

• koristi od realizacije projekta za veći broj korisnika usluga,

• poštovanje kodeksa ponašanja za nevladin sektor u BiH.

 

5. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

6. Prijave se podnose do 28. 01. 2014. godine – do 12 časova, na adresu: Opština Rudo – služba Načelnika opštine, za Komisiju za ocjenu projekata.

 

NAČELNIK OPŠTINE RUDO

Rato Rajak, dipl.inž.arh.

__________________________