Javni konkurs za izbor članova Odbora za žalbe opštine Rudo i članove upravnih odbora ustanova

Na osnovu člana, 148b. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:41/ 03), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 13/ 13), i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 17/ 13), Skupština opštine Rudo, raspisuje

 

 J A V N I  K O N K U R S

za izbor članova Odbora za žalbe opštine Rudo i članove upravnih odbora ustanova

            I – Skupština opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje i to:

 1. predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za žalbe opštine Rudo (u daljem tekstu: Odbor),
 2. tri člana Upravnog odbora Centra za kulturno prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo,
 3. tri člana Upravnog odbora Javne ustanova za turizam i sport Rudo.

            II – OPIS POSLOVA

Odbor odlučuje o žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika u drugom stepenu na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu.

Upravni odbor obavlja poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima javne ustanove.

            III – M ANDAT

            Mandat predsjednika i članova Odbora za žalbe i članova Upravnog odbora traje četiri godine.

            IV – STATUS

            Predsjednik i članovi Odbora nemaju status službenika i tehničkog i pomoćnog radnika u opštinskoj upravi.

Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija visina se utvrđuje posebnom odlukom Skupština opštine.

            V – OPŠTI I POSEBNI USLOVI

            Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave
 5. da nije otpušten iz organa uprave – kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kome nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa
 6. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom (član IX stav 1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 1. Za Odbor za žalbe opštine Rudo:
 • da ima četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 • da ima položen stručni ispist za rad u organima uprave, ili položen pravosudni ispit i
 • da ima dokazane rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

Za člana Odbora ne mogu biti imenovana lica koja su zaposlena u Opštinskoj upravi Rudo.

 1. Za članove Upravnih odbora ustanova:
 • visoka ili viša stručna sprema, društvenog smjera,( za JU za turizam i sport društvenog ili tehničkog smjera),
 • poznavanje djelatnosti ustanove,
 • poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora.

VI – Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/ 03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/ 08) i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13).

            VI – POTREBNA DOKUMENTA

            Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • biografiju o kretanju u službi i opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • ovjerenu kopiju diplome,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili stručnom ispitu za rad u organima uprave ( kandidati za Odbor za žalbe),
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, (dostaviće izabrani kandidati Odbora za žalbe po okončanju izborne procedure),
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi.
 • potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente, ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Postupak imenovanja Odbora mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga Komisije za izbor predsjedniku Skupštine opštine.

            VII – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

             Rok za podnošenje prijave za članove Odbora za žalbe je 15 dana, a za članove upravnih odbora 30 dana, od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”, Službenom glasniku Republike Srpske i na WEB stranici opštine. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Skupština opština Rudo, ulica Draže Mihailovića broj 41 sa naznakom „Komisija za izbor“.

 

Broj: 01 – 111 – 3/ 14                                                   PREDSJEDNIK

Dana: 03. 03. 2014. godine                                      SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                       Velibor Ćirović