Javni konkurs za formiranje liste pravnih i fizičkih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata

Na osnovu člana 142. stav 7. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/ 13) i člana 7. stav 3. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekata i osmatranja tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/ 13), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za formiranje liste pravnih i fizičkih lica za obavljanje poslova

tehničkog pregleda objekata 

I. Raspisuje se Javni konkurs za formiranje:

1. Liste pravnih lica kojima se može povjeriti tehnički pregled objekata;

2. Liste fizičkih lica koja mogu biti članovi komisije za tehnički pregled objekata.

I pravna i fizička lica biraju se na period od 2 (dvije) godine.

II. Uslovi:

Na konkurs se može prijaviti pravno lice koje posjeduje licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili licencu za građenje, odnosno fizičko lice odgovarajuće struke i profila sa licencom za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili licencom za građenje objekta koji je predmet tehničkog pregleda, izdatu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju.

III. Opis poslova:

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija, opreme, uređaja i postrojenja, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju i podzakonskim propisima.

O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik.

IV. Naknada:

Obračun troškova tehničkog pregleda objekta, odnosno iznos naknada za fizička i pravna lica koja učestvuju u vršenju tehničkog pregleda objekata, vršiće se u skladu sa Odlukom o visini naknade za tehnički pregled objekata.

V. Potrebna dokumentacija:

Uz PRIJAVU na Javni konkurs, pravna lica su dužna dostaviti rješenja o registraciji, odgovarajuću licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili licencu za građenje i broj žiro – računa, a fizička lica ličnu kartu, odgovarajuću licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili licencu za građenje i broj tekućeg računa.

Sva potrebna dokumentacija se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

– Opština Rudo, ul. Dragoljuba Draže Mihailovića br. 41, 73260 Rudo, sa naznakom „prijava za listu pravnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata“, odnosno „prijava za listu fizičkih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

VII. Objavljivanje Konkursa:

Javni konkurs će se objaviti na oglasnoj tabli opštine Rudo, internet stranici opštine Rudo i lokalnoj televiziji Rudo. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

 

 

Broj: 02 – 360 – 1/ 14                                                 za NAČELNIK ODJELJENJA

Datum: 26. 03. 2014. god.                                            Rato Rajak, dipl. inž. arh.