Naredba o obaveznoj deratizaciji na području opštine Rudo

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02 – 404 – 5/ 14

Datum: 12. 03. 2014

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS br. 14/ 10), Naredbe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (Sl. glasnik RS br. 32/ 08) i člana 49. Statuta opštine Rudo prečišćen tekst (Sl. glasnik opš. Rudo br. 5/ 13), Načelnik opštine Rudo d o n o s i : 

N A R E D B U

o obaveznoj deratizaciji na području opštine Rudo

 

 1. U cilju zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, naređuje se vršenje obavezne deratizacije na području opštine Rudo
 • Proljetna faza obavezne deratizacije obavljaće se od 24. 03. 2014 – 29. 03. 2014
 1. Obavezna deratizacija obuhvata:
 •  poslovne i pomoćne prostorije preduzeća, samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji, a naročito onih koji se bave proizvodnjom, skladištenjem i prometom životnih namirnica,
 •  zelene površine,
 •  kanalizacionu mrežu,glavnu gradsku deponiju,
 • zdravstvene, školske i predškolske ustanove,
 • vjerske objekte,
 •  privatna domaćinstva, stambeni fond.
 1. Deratizaciju će vršiti ovlaštena i osposobljena stručna organizacija koja posjeduje rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, d. o. o. „Sanitacija“ iz Zvornika.
 2. Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su da se pridržavaju odredbi iz Naredbe Načelnika opštine i izvođačima deratizacije omoguće pristup u sve objekte i površine kojima upravljaju, te da pruže pomoć prilikom izvođenja radova i da postupaju po uputstvima izvođača deratizacije vezano za zaštitu ljudi i domaćih životinja, životne i radne sredine. U protivnom snosiće sankcije propisane odredbama člana 60. stav 1. tačka v). Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. gl. Republike Srpske“, br. 14/ 10).
 3. Zdravstvena inspekcija vršiće nadzor izvršenja ove naredbe.
 1. Ova naredba ima se objaviti na svim javnim mjestima (oglasna tabla Opštine, MZ, televiziji Rudo i sl.)

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak dipl. ing. arh.