Održan sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Dana 04. 06. 2014. godine Održan sastanak Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Na sastanku je razmatrana Informacija o aktivnostima preduzetim u vezi sa varednom stanjem, problematika oko maturskih večeri, aktivnosti na izgradnji HE Mrsovo kao i ostala aktuelna pitanja.

-Informaciju o aktivnostima preduzetim u vezi sa varednom stanjem su dali Načelnik opštine Rajak Rato, komandir Policijske stanice Rudo Medović Bojan i Topalović Marta ispred JU Centar za socijalni rad Rudo.

Nakon rasprave jednoglasno je zauzet stav da su preduzete aktivnosti bile blagovremene i adekvatne i pohvaljen je rad nadležnih institucija.

-Po pitanju bezbjednosti prilikom organizovanja maturskih večeri zaključeno je da je matursko veče u Srednjoj školi proteklo bez incidenata a matursko veče u osnovnoj školi je zakazano za 05. 06. 2014. godine i preduzete su sve aktivnosti kako bi i ova manifestacija protekla bez problema.

-Načelnik opštine je upoznao prisutne sa predstojećim aktivnostima koncesionara na izgradnji HE Mrsovo i sa dinamikom radova na istoj u narednom periodu. Naglašeno je da će se u drugoj polovini ove godine voditi aktivnosti na izgradnji radničkog naselja i betonske baze a u narednoj godini će otpočeti radovi na izgradnji elektrane. Zaključeno da se u narednom periodu posebno obrati pažnja i preduzmu potrebne aktivnosti od strane svih odgovornih subjekata na području opštine kako bi se izbjegla neželjena dešavanja u pogledu bezbjednosti ljudi i imovine.

Između ostalog još se diskutovalo i o:

-problemu trovanja pčela od strane nesavjesnih voćara koji prskaju voće tokom čitavog dana bez upozorenja pčelara tako da se čini ogromna šteta pčelama.

Zaključeno je da se na ovaj način čini velika šteta kako pčelama tako i voćarima i da je potrebno da se u narednom periodu pojačaju aktivnosti na prosvjećivanju voćara u cilju obezbjeđenja po pčele bezbjedne zaštite voća kao i da se u narednom periodu razmotri mogućnost subvencionisanja nabavke preparata za zaštitiu voća koji nisu štetni za pčele.

-problemu nedozvoljenog ribolova na rijeci Lim.

Zaključeno je da ovaj problem traje već jedan duži period i da je veoma složen. U cilju njegovog rješavanja u narednom periodu će se organizovati sastanak kome bi prisustvovali predstavnici opštine Rudo, SRD „Jezero“ Rudo i Policijske stanice Rudo na kome bi se konkretno dogovorile aktivnosti koje bi se preduzele u rešavanju problema nedozvoljenog ribolova.