Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-N a č e l n i k-

Broj: 02 – 477 – 15/ 14

Datum: 10. 07. 2014. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 i 95/ 11), člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/ 12) i Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/ 14 ), Načelnik opštine Rudo, o b j a v lj u j e

 

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

 

I. Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

nepokretnost označenu sa k. č. 1/ 923, njiva 5. klase zvana Orfica, ukupne površine od 262m2, upisanu u List nepokretnosti broj: 542 KO Rudo i z.k.uložak broj:96 KO Rudo, na ime opštine Rudo.

 

II. Prodaja nekretnine izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja –

licitacijom, koja će se održati dana 30. 07. 2014. godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj: 15 u zgradi Opštine Rudo.

 

III. Početna prodajna cijena nepokretnosti je 8, 00 KM/ m2, što za ukupnu

površinu od 262 m2 iznosi 2. 096, 00 KM.

 

IV. Za učešće u postupku učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od

1. 000, 00 KM, na blagajni Opštine Rudo, do početka licitacije i dokaz o uplati kaucije dostaviti Komisiji za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

 

V. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći

pravo svojine na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

 

VI. Kupoprodajnu cijenu za kupljenu nepokretnost (uz umanjenje u iznosu

uplaćene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će biti uveden u posjed kupljene nepokretnosti. Ukoliko kupoprodajna cijena nepokretnosti bude niža od uplaćene kaucije, razlika se vraća kupcu.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

 

VII. Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti

dana 18. 07. i 22. 07. 2014.godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti, može se izvršiti svakim radnim danom, do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj: 3. u zgradi opštine Rudo.

 

VIII. Prijave za učešće u javnom nadmetanju – licitaciji mogu se podnijeti u

roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“, na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sala opštine Rudo. Uz prijavu se podnosi dokaz o uplaćenoj kauciji.

Prijave dostaviti na adresu: Opština Rudo, Komisija za prodaju i davanje u zakup neizrađenog građevinskog zemljišta, sa naznakom: „Ne otvaraj“.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli i veb stranici Opštine Rudo i na TV Rudo.

 

NAČELNIK OPŠTINE,

Rato Rajak, dipl.inž.arhitekture