Oglas o davanju u zakup nepokretnosti

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

– Načelnik –

Broj: 02 – 477 – 18/ 14

Datum: 06. 10. 2014. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 i 95/ 11), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/ 12) i Odluke o davanju u zakup neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 10/ 14), Načelnik opštine Rudo, raspisuje:

OGLAS

o davanju u zakup neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Opština Rudo daje pod zakup putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno kao k. č. br. 432 u naravi park, upisano u List nepokretnosti broj 468 KO Rudo grad, i to:

  • 4 lokacije za postavljanje privremenih montažno-demontažnih objekata-kioska – maksimalne površine 12 m2 za jedan kiosk;
  • 1 lokacija za postavljanje ljetne bašte – maksimalne površine 16 m2.

Predmetne lokacije su javne površine koje se nalaze u užem gradskom jezgru u zoni poslovnih djelatnosti, a prilikom postavljanja privremenih objekata radi obavljanja poslovne djelatnosti ( trgovinske, uslužne ili ugostiteljske), investitor se mora pridržavati prethodno izrađenih urbanističko-tehničkih uslova.

Licitacija za predmetne nepokretnosti održaće se dana 24. 10. 2014. godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

Početna cijena za dodjelu u zakup lokacija iz tačke 1. javnog oglasa je 10 KM/ m2.

Predmetne lokacije izdaju se u zakup privremeno, na vremenski period od 5 ( pet) godina, uz mogućnost produženja istog, a najkasnije do privođenja zemljišta namjeni, koja je predviđena planskim aktom.

Učesnici licitacije su obavezni položiti kauciju na ime obezbjeđenja učešća u javnom nadmetanju, u iznosu od 10% od početne cijene zakupnine za ukupnu površinu lokacije za koju licitiraju, na blagajni opštine Rudo.

Učesnik licitacije se može prijaviti za više predmetnih lokacija uz obavezu uplate kaucije za svaku licitaciju, a u slučaju odustanka gubi pravo na povraćaj iste.

Jednom učesniku u postupku licitacije može biti dodjeljena samo jedna lokacija.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu imati pravo raspolaganja na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

Izlicitiranu cijenu (uz umanjenje uplaćene kaucije) zakupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

Lokacija će se predati zakupcu na korišćenje nakon potpisivanja ugovora o zakupu i uplate ukupno izlicitirane cijene na žiro račun opštine Rudo.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti dana 13. 10. i 20. 10. 2014. godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti i urbanističko-tehničke uslove, kojih se zakupac mora pridržavati prilikom postavljanja privremenih objekata, može se izvršiti svakim radnim danom do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj 3 u zgradi opštine Rudo.

Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju-licitaciji je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala opštine Rudo, a dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, Komisija za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli opštine Rudo, veb stranici Opštine Rudo i na TV Rudo. Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.