Bez dogovora….

Predstavnici Pravobranilaštva Republike Srpske, juče su , u maloj sali Doma kulture u Rudom , održali sastanak sa vlasnicima nekretnina sa područja katastarskih opština Sokolovići, Resići, Kosovići i grad Rudo,  koje su predmet eksproprijacije za izgradnju HE Mrsovo.

Pred velikim brojem zainteresovanih lica, predstavnici Pravobranilaštva RS , pojasnili su odredbe Zakona o eksproprijaciji , koje regulišu postupak  izgradnje objekata od opšteg interesa.U tom cilju neophodno je prethodno  rješiti imovinsko-pravne odnose , odnosno sporazumno odrediti iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost , u smislu odredbi člana 27.navedenog zakona. U slučaju da  vlasnik  nekretnine ne prihvati predlog  korisnika eksproprijacije , vršiće će se pojedinačna  pozivanja vlasnika nekretnina i nova procjena vrednosti nepokretnosti ,angažovanjem vještaka odgovarajuće struke.

Predlog  predstavnika  „ Comsar Energy“, o visini naknade za eksproprisane nepokretnosti , izazvao je burna negodovanja prisutnih i doveo do prekida rasprave.

eksproprijacija