Jавни оглас за именовање чланова Општинске изборне комисије Рудо

На основу члана 2. 12. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 23/ 01, 7/ 02, 9/ 02, 20/ 02, 25/ 02, 4/ 04, 20/ 04, 25/ 05, 52/ 05, 65/ 05, 77/ 05, 11/ 06, 24/ 06, 32/ 07, 33/ 08, 37/ 08, 32/ 10, 18/ 13 и 7/ 14), члана 7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/ 10, 37/ 10 и 74/ 11) и члана 1. и 3. Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Општинске изборне комисије Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 5/ 14), Скупштина општине Рудо, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање чланова Општинске изборне комисије Рудо

I. Расписује се Јавни оглас за именовање предсједника и два члана Општинске изборне комисије Рудо.

Састав Општинске изборне комисије је мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

Састав Општинске изборне комисије ће, у правилу, одражавати равноправну заступљеност полова. Равноправна заступљеност полова постоји у случају када број чланова мање заступљеног пола буде најмање 40% од укупног броја чланова изборне комисије.

II. Опис послова

Надлежност чланова Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

III. Мандат

Мандат чланова Општинске изборне комисије траје 7 (седам) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку Скупштине општине о именовању. Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос. Члан Општинске изборне комисије има право на накнаду за свој рад у складу са законом.

IV. Општи услови за кандидате

a. да је држављанин Републике Српске-БиХ,

b. да има право гласа

V. Посебни услови

a. да има пребивалиште у општини Рудо;

b. да има завршен правни факултет, односно VII/ 1 степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену вишу школу, односно VI/ 1 степен стручне спреме друштвеног смјера,

c. да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумијева се:

a. чланство у изборној комисији,

b. чланство у бирачком одбору,

c. рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора и

d. објава стручних и научних радова из области избора.

Изузетно од одредбе под тачком б. посебних услова члан Изборне комисије комисије може бити лице са VII/ 1 степеном стручне спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона БиХ.

Изузетно, ако је кандидат завршио правни факултет, односно VII/ 1 степен стручне спреме, не мора посједовати искуство у спровођењу избора.

VI. Сукоб интереса

За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице:

1. које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,

2. које је члан највишег извршно-политичког органа, политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

3. које је носилац изборног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,

4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти и

5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговоран, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли тежина повреде или лична одговорност у смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним да буде члан изборне комисије или бирачког одбора.

VII. Потребна документа

Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. краћу биографију;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. увјерење о држављанству;

4. овјерену копију личне карте;

5. увјерење о пребивалишту на подручју општине Рудо;

6. овјерену копију дипломе о завршеној школи;

7. доказ о искуству у спровођењу избора;

8. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ ;

9. својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о националној припадности.

Сва документа достављају се у оригиналу или овјереној копији.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за избор чланова Општинске изборне комисије Рудо ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VIII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

Јавни оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, ТВ Рудо, Интернет страници општине и огласној табли општине Рудо. Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Скупштина општине Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића 41, са назнаком-Комисија за избор чланова Општинске изборне комисије Рудо.

Број: 01 – 03 – 12/ 14

Датум: 7.новембар 2014. године

                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СО

                                                                                  Велибор Ћировић