Javni oglas za imenovanje članova Opštinske izborne komisije Rudo

Na osnovu člana 2. 12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/ 01, 7/ 02, 9/ 02, 20/ 02, 25/ 02, 4/ 04, 20/ 04, 25/ 05, 52/ 05, 65/ 05, 77/ 05, 11/ 06, 24/ 06, 32/ 07, 33/ 08, 37/ 08, 32/ 10, 18/ 13 i 7/ 14), člana 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 9/ 10, 37/ 10 i 74/ 11) i člana 1. i 3. Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 5/ 14), Skupština opštine Rudo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za imenovanje članova Opštinske izborne komisije Rudo

I. Raspisuje se Javni oglas za imenovanje predsjednika i dva člana Opštinske izborne komisije Rudo.

Sastav Opštinske izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova. Ravnopravna zastupljenost polova postoji u slučaju kada broj članova manje zastupljenog pola bude najmanje 40% od ukupnog broja članova izborne komisije.

II. Opis poslova

Nadležnost članova Opštinske izborne komisije regulisana je Izbornim zakonom BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III. Mandat

Mandat članova Opštinske izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na odluku Skupštine opštine o imenovanju. Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos. Član Opštinske izborne komisije ima pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa zakonom.

IV. Opšti uslovi za kandidate

a. da je državljanin Republike Srpske-BiH,

b. da ima pravo glasa

V. Posebni uslovi

a. da ima prebivalište u opštini Rudo;

b. da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/ 1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/ 1 stepen stručne spreme društvenog smjera,

c. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

a. članstvo u izbornoj komisiji,

b. članstvo u biračkom odboru,

c. rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora i

d. objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora.

Izuzetno od odredbe pod tačkom b. posebnih uslova član Izborne komisije komisije može biti lice sa VII/ 1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.

Izuzetno, ako je kandidat završio pravni fakultet, odnosno VII/ 1 stepen stručne spreme, ne mora posjedovati iskustvo u sprovođenju izbora.

VI. Sukob interesa

Za člana Opštinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7. i 1.7a Izbornog zakona BiH,

2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3. koje je nosilac izbornog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH,

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovoran, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Centralna izborna komisija BiH odlučiće da li težina povrede ili lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije ili biračkog odbora.

VII. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. kraću biografiju;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o državljanstvu;

4. ovjerenu kopiju lične karte;

5. uvjerenje o prebivalištu na području opštine Rudo;

6. ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;

7. dokaz o iskustvu u sprovođenju izbora;

8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH ;

9. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti.

Sva dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za izbor članova Opštinske izborne komisije Rudo će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VIII. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“, TV Rudo, Internet stranici opštine i oglasnoj tabli opštine Rudo. Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića 41, sa naznakom-Komisija za izbor članova Opštinske izborne komisije Rudo.

Broj: 01 – 03 – 12/ 14

Datum: 7.novembar 2014. godine

                                                                                                                   PREDSJEDNIK SO

                                                                                  Velibor Ćirović