Oglas o prodaji građevinskog zemljišta radi građenja benzinske pumpe putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

– Načelnik –

Broj: 02 – 477 – 24/ 14

Datum: 18. 11. 2014. god.

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 i 98/ 13), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 i 95/ 11), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/ 12) i Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta radi građenja benzinske pumpe („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 11/ 14 ), Načelnik opštine Rudo, raspisuje:

 

OGLAS

o prodaji građevinskog zemljišta radi građenja benzinske pumpe

putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

 

I. Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom građevinsko zemljište označeno sa k. č. br. 243/ 7, ukupne površine 1485 m2, upisano u List nepokretnosti broj 494 KO Štrpci (novi premjer), što odgovara parceli starog premjera označenoj sa k. č. br. 2197/ 7, ukupne površine 1485 m2, upisane u ZK uložak broj 94 KO Štrpci, a radi izgradnje objekta za promet naftom, naftnim derivatima i drugim gorivima ( benzinske pumpe).

II. Licitacija za predmetne nepokretnosti održaće se dana 10. 12. 2014. godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

III. Početna prodajna cijena nepokretnosti je 18, 00 KM/ m2, što za ukupnu površinu od 1485 m2 iznosi 26. 730, 00 KM.

IV. Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 2. 673, 00 KM na žiro račun opštine Rudo broj 5657208000000109, vrsta prihoda 729124, šifra opštine 080, budžetska organizacija 9999999 i dokaz o uplati kaucije dostaviti Komisiji za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta do početka licitacije.

V. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

VI. Kupoprodajnu cijenu za kupljenu nepokretnost (uz umanjenje u iznosu uplaćene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će biti uveden u posjed kupljene nepokretnosti.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

VII. Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti dana 28. 11. i 05. 12. 2014.godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti može se izvršiti svakim radnim danom do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj 12 u zgradi opštine Rudo.

VIII. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju-licitaciji je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“, TV Rudo, veb stranici Opštine Rudo i na oglasnoj tabli opštine Rudo. Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala opštine Rudo, a dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića br. 41, sa naznakom „Komisija za prodaju i davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta“.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.

_____________________