Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo putem pribavljanja pismenih ponuda

Raspisan je Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo putem pribavljanja pisanih ponuda. Oglas je objavljen 30. 03. 2015. godine i ponude se podnose do 07. 04. 2015. godine. Svim zainteresovanim ponuđačima, katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrednog zemljišta, biće izloženi u šalter sali. Obrazac prijave na Javni oglas se mogu preuzeti na internet stranici i u šalter sali.

Javni oglas

Obrazac prijave_fizička lica

Obrazac prijave_pravna lica