Поновни јавни оглас за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

-НАЧЕЛНИК-

Број: 02-020-70/14

Датум: 15. мај 2015.године

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4. Одлуке о учествовању општине на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице („Службени гласник општине Рудо“, број 11/13, 13/13, 10/14 и 5/15), Начелник општине Рудо, расписује

 

ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС

 за  продају покретне имовине прибављене путем лицитације

 у поступку намирења потраживања за невраћене кредите

  за подстицај развоја локалне заједнице

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА је поновна продаја путем усменог јавног надметања-лицитацијом покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице и то:

а) Машина за израду бодљикаве жице „Wafios“, година производње 1978, инв.број: 00153;

б) Машина за израду ексера велика „Wafios“, година производње 1973, инв.број: 00161;

в) Машина за израду ексера средња „Wafios“, година производње 1973, инв.број:00162;

г) Вучно возило „DAIMLERCHRAYSLER“ , тип возила 954,06, боја плава, број мотора: 54192500-133091, број шасије: WDB9540621K492702, година производње 2000, дизел, није у возном стању;

д) Виљушкар носивости 3 тоне, жуте боје, није у возном стању.

II Поновна продаја покретних ствари из тачке I Огласа вршиће се лицитацијом, која ће се одржати дана 05.06.2015. године у кругу АД „Нови аутодијелови“ Рудо, са почетком у 10 часова.

III Почетна продајна цијена ствари из тачке I Огласа износи:

а)                                   13.200,00 КМ

б)                                      7.300,00КМ

в)                                     5.400,00 КМ

г)                                    12.500,00 КМ

д)                                     3.100,00 КМ

Укупна вриједност свих ствари износи: 41.500,00 КM

IV Кауција за учешће на поновној лицитацији износи 10% од почетне продајне цијене за сваку наведену ствар појединачно или 10 % од укупне цијене за све ствари, ако се лицитира за све наведене ствари.

Учесници поновне лицитације су дужни утврђен износ кауције уплатити на жиро рачун општине Рудо број: 562-006-00001261-07 отворен код Развојне банке, врста прихода 729-124, СО Рудо-рачун за прикупљање јавних прихода, до почетка лицитације.

V На поновној лицитацији морају учествовати најмање 2 учесника.

VI Право учешћа на поновној лицитацији имају сва правна и физичка лица, која у остављеном року поднесу пријаву и доставе доказ о уплати кауције.

VII Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби и без могућности њиховог враћања и рекламације, уколико се накнадно утврде неки недостаци, а све порезе и трошкове сноси купац.

VIII Ако најповољнији понуђач/купац не уплати укупну купопродајну цијену у року од 8 (осам) дана од дана закљученог поступка лицитације, сматра се да је одустао од куповине и губи право на повраћај кауције.

Осталим учесницима се враћа уплаћени износ кауције.

Купац је дужан обезбједити утовар и превоз ствари у присуству особе овлаштене за лицитацију.

IX Предмет продаје се може погледати сваки радни дан у периоду од 11 до 13 часова у кругу АД „Нови аутодијелови“ Рудо уз присуство овлаштене особе за лицитацију.

X Рок за подношење пријава за учешће на лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити у дневном листу Глас Српске, ТВ Рудо, интернет страници и Огласној табли општине Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок се рачуна од дана последњег објављивања.

Пријаве се подносе лично или путем поште на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима- шалтер сала општине Рудо и на интернет страници општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, са назнаком: „Комисија за спровођење  јавног надметања (лицитације) у поступку продаје покретних ствари које је општина Рудо прибавила путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице“.

За додатне информације обратити се контакт особи: Никитовић Игору на тел: 058/711-360  или лично у канеларији број 5, зграда општине Рудо.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНE

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

_______________________

 

Пријава за лицитацију