JAVNI POZIV zainteresovanim licima za neposrednu pogodbu za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-Načelnik-

Broj: 02-020-8/15

Datum: 30. jul 2015. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 7/14) Načelnik opštine Rudo, objavljuje

 

JAVNI POZIV

zainteresovanim licima za neposrednu pogodbu za davanje u zakup

poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo

 

I Opština Rudo sa sjedištem u Rudom, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića broj 41, daje pod zakup putem neposredne pogodbe poslovne prostore u privredi u zgradi Mjesne zajednice Štrpci, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 480/2, upisane u List nepokretnosti broj 226/0 KO Štrpci i to:

-poslovni prostor u površini od 140 m2;

-poslovni prostor u površini od  70 m2.

II Poslovni prostor se izdaje u svrhu obavljanja proizvodne ili zanatske djelatnosti.

III Poslovni prostor se daje u zakup na 4  godine, uz mogućnost produženja.

IV Pravo prijave na javni poziv imaju sva pravna i fizička lica, kao i preduzetnici i udruženja, izuzev onih koja po bilo kom osnovu imaju dug prema opštini.

V Pregovore u postupku dodjele poslovnog prostora u zakup neposrednom pogodbom vodi Komisija imenovana od strane Načelnika opštine koja vodi zapisnik i predlaže zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

VI Prijave za pregovore za neposrednu pogodbu za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo dostavljaju se na adresu: Opština Rudo, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića broj 41, 73260 Rudo, direktno na protokol ili putem pošte preporučeno sa naznakom „Komisiji za pregovore za neposrednu pogodbu za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo“.

VII Rok za podnošenje prijava ja 5 dana od dana objavljivanja javnog poziva na Oglasnoj tabli, web stranici Opštine i TV Rudo.

VIII Izbor najpovoljnijeg pregovarača, kao rok i način objavljivanja rezultata javnog oglasa izvršiće se u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj 7/14).

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak, dipl.inž.arh.,s.r.