Obavještenje o odlaganju licitacije

Na osnovu Rešenja br: 91 0 RS 031 846 15 Rs od dana 25. 08.2015. Osnovni sud u Višegradu donio je Rešenje o odlaganju Javne  licitacije.

Rešenje