O b a v j e š t e nj e o dostavljanju potvrde o redovnom školovanju

Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti Rudo, obaveštava da su korisnici porodične invalidnine čija su djeca na školovanju-studiranju u obavezi dostaviti potvrde o upisu djece-studenata na redovne studije u studentskoj 2015/ 16  godini.

Rok za dostavu potvrda o školovanju je 23.oktobar 2015. godine, u protivnom obustaviće se isplata invalidnine za navedenu kategoriju korisnika.

Ujedno obavještavamo da u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida od prve do šeste kategorije i djeca poginulih boraca, imaju pravo na pomoć u nabavci udžbenika i troškova prevoza za navedenu školsku godinu, radi čega je potrebno podnijeti zahtjev.