О б а в ј е ш т е њ е

Начелник општине објавио је Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Рудо, на подручју К. О. Штрпци.

Пољопривредно земљиште додјељиваће се у закуп за обављање сточарске производње, за период закупа од 1 године-за ливаде и пашњаке.

Право учешћа на Јавном огласу имају Привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности на подручју општине Рудо, као и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, под условом да имају сједиште односно пребивалиште на подручју општине Рудо најмање годину дана прије  подношења понуде,тј. пријаве на Јавни оглас.

Свим заинтересованим понуђачима, катастарске скице и планови предметних честица пољопривредног земљишта из Јавног огласа, биће изложене на увид у шалтер сали општине Рудо.

Јавни оглас објављен је на Огласној табли и интернет страници општине Рудо дана 12. 04. 2016. године.

Рок за пондошење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

Јавни оглас

Образац пријаве за физичка лица

Образац пријаве за правна лица