Održana 3 radna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 08.02.2017.godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana 3.radna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni: Odluka o podsticajima za razvoj  poljoprivredne proizvodnje za 2017.godinu, Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu, Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog i poslovnog prostora, Odluka o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti, Odluka o visini  vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Rudo, Izvještaj o radu Načelnika opštine Rudo u 2016. godini, Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2016. godinu i Program rada za 2017.godinu.

Pored toga Skupština je dala saglasnost na Program rada Načelnika opštine Rudo za 2017.godinu, Program rada Mjesnih zajednica za 2017. godinu, Program upisa obrazovnih profila u Srednjoškolski centar Rudo i planove rada i finansijske planove za 2017.godinu svih javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rudo.

Takođe su izvršena imenovanja članova povremenih radnih tijela Skupštine opštine Rudo i donijete odluke o pokretanju postupka za za promjenu Statuta opštine Rudo i Poslovnika Skupštine opštine Rudo u cilju njihovog usaglašavanja sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 2/17.