Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP „Usluga“ a.d. Rudo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora K.P. Usluga  a.d. Rudo broj:02-111-2/17 od 30.03.2017.godine, Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo ( Službeni glasnik opštine Rudo broj 1/04 i 7/11), člana 13.  Odluke o osnivanju akcionarskog društva-Komunalno preduzeće „Usluga“ Rudo („ Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 8/12) i člana 30. Statuta  Komunalnog preduzeća „Usluga“ a.d. Rudo  („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 8/12 ), Skupština akcionara koju predstavlja Načelnik opštine Rudo,  r a s p i s u j e

 JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP Usluga“ a.d. Rudo

 

              Raspisuje  se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP „Usluga“ a.d. Rudo, 3 člana.

I-Opis poslova

Obavlja  poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima

II-Mandat

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član  nadzornog odbora ne može biti radnik zaposlen u navedenom  preduzeću.

III-Opšti uslovi:

Propisani Zakonom  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03).

IV-Posebni uslovi:

-visoka , viša  ili srednja stručna sprema,

-poznavanje djelatnosti koje  preduzeće obavlja,

-poznavanje sadržaja i načina rada Nadzornog odbora.

V-Sukob interesa

Kandidati  ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike S rpske(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:41/03) i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:73/08).

VI-Potrebna  dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

1.izvod iz matične knjige rođenih,

2.uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,

3.ovjerena fotokopija lične karte,

4.biografiju o kretanju u službi,

5.uvjerenje da nije  osuđivan za krivično djelo (za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

6.dokaz o stručnoj spremi-diploma,

7.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu za ostale uslove.

Uz prijavu se može priložiti originalan dokument ili njegova ovjerena fotokopija.

VII-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“  i  dnevnom listu „Glas Srpske“.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno u oba glasila, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Načelnik opštine Rudo, Ul.Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41, sa naznakom: Za Komisiju za izbor Nadzornog odbora KP „Usluga“ a.d. Rudo.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija  će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

 

Broj: 02-111-3/17                                                                                                                                                                              NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 31.03.2017. godine                                                                                                                                                     Rato Rajak, dipl inž. arhitekture

R u d o