Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 34. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13-пречишћени текст и 3/14) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број:3/17), Скупштина општине Рудо, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у     

 предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

 

I-Скупштина општина Рудо расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

  1. директора Јавне установе за туризам и спорт Рудо,
  2. пет чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо.
  3. три члана Надзорног одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо.

Избор и именовање из тачке I, врши се на мандатни период од 4 године.

II- Општи услови за кандидате:

1.да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2.да су старији од 18 година,

3.да имају општу здравствену способност,

4.да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,

5.да се на њих не односи члан IX-1.Устава Босне и Херцеговине,

6.да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова упражњене позиције.
III-Посебни услови за кандидате:

  1. директор ЈУ за туризам и спорт Рудо:

-завршена висока стручна спрема, три године радног искуства у струци, успјешност у предходном раду, посједовање организационих и руководних способности.

  1. чланови Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо:

-висока или виша стручна спрема, познавање дјелатности коју дом здравља обавља и способности у обављању истих или сличних функција у предходном периоду, познавање садржаја и начина рада управног одбора.

  1. чланови Надзорног одбора ЈП „Информативни центар“ Рудо:

-висока или виша стручна спрема, познавање дјелатности којом се бави предузеће, познавање садржаја и начина рада надзорног одбора, доказани резултати рада на ранијим пословима.

IV-Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано чланом 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02, 36/03 и 76/08), чланом 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/08 и 52/14) и чланом 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

V-Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.извод из Матичне књиге рођених и овјерену фотокопију личне карте,

2.увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, не старије од 6 мјесеци,

3.увјерење да нису осуђивани за дјело које их чини неподобним за обављање послова упражњене позиције- МУП по мјесту рођења, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, наведени доказ ће се прибавити службеним путем),

4.потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да испуњавају услове из тачке II подтачке 4. и  5. и да нису у сукобу интереса у смислу тачке IV конкурса,

5.овјерену фотокопију дипломе,

6.доказ о потребном радном искуству (увјерење, потврда)-само за кандидате из тачке I-1. ,

7.биографију о кретању у служби-само за кандидате за позицију I-1.),

8.љекарско увјерење о општој здравственој способности – доставља само изабрани кандидат  за позицију I-1.
(Сва документа се могу приложити у оригиналу или овјереној фотокопији).
VI-Објављивање конкурса и рок за подношење пријава

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,  дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања, уколико конкурс не буде објављен истовремено у свим гласилима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично, у затвореној коверти, или путем поште на адресу: Општина Рудо, Ул.Ђенерала Д.Д.Михаиловића 41, 73260 Рудо, са назнаком: Комисија за избор и именовање органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач СО Рудо.

 
Број: 01-120-7/17                                                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 03.04.2017.године                                                                                                                                                     Скупштине општине Рудо,

                                                                                                                                                               Саша Дробњаковић, дипл.ецц.