Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i članova upravnog i nadzornog odbora u preduzeću i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16),  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03), člana 34. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/13-prečišćeni tekst i 3/14) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova upravnih odbora u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:3/17), Skupština opštine Rudo, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora i članova upravnog i nadzornog odbora u     

 preduzeću i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo

 

I-Skupština opština Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:

  1. direktora Javne ustanove za turizam i sport Rudo,
  2. pet članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.
  3. tri člana Nadzornog odbora JP „Informativni centar“ Rudo.

Izbor i imenovanje iz tačke I, vrši se na mandatni period od 4 godine.

II- Opšti uslovi za kandidate:

1.da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2.da su stariji od 18 godina,

3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4.da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

5.da se na njih ne odnosi član IX-1.Ustava Bosne i Hercegovine,

6.da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije.
III-Posebni uslovi za kandidate:

  1. direktor JU za turizam i sport Rudo:

-završena visoka stručna sprema, tri godine radnog iskustva u struci, uspješnost u predhodnom radu, posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti.

  1. članovi Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo:

-visoka ili viša stručna sprema, poznavanje djelatnosti koju dom zdravlja obavlja i sposobnosti u obavljanju istih ili sličnih funkcija u predhodnom periodu, poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora.

  1. članovi Nadzornog odbora JP „Informativni centar“ Rudo:

-visoka ili viša stručna sprema, poznavanje djelatnosti kojom se bavi preduzeće, poznavanje sadržaja i načina rada nadzornog odbora, dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.

IV-Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano članom 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/02, 36/03 i 76/08), članom 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/08 i 52/14) i članom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03).

V-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.izvod iz Matične knjige rođenih i ovjerenu fotokopiju lične karte,

2.uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,

3.uvjerenje da nisu osuđivani za djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije- MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, navedeni dokaz će se pribaviti službenim putem),

4.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da ispunjavaju uslove iz tačke II podtačke 4. i  5. i da nisu u sukobu interesa u smislu tačke IV konkursa,

5.ovjerenu fotokopiju diplome,

6.dokaz o potrebnom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda)-samo za kandidate iz tačke I-1. ,

7.biografiju o kretanju u službi-samo za kandidate za poziciju I-1.),

8.ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – dostavlja samo izabrani kandidat  za poziciju I-1.
(Sva dokumenta se mogu priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji).
VI-Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“,  dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno u svim glasilima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili putem pošte na adresu: Opština Rudo, Ul.Đenerala D.D.Mihailovića 41, 73260 Rudo, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač SO Rudo.

 
Broj: 01-120-7/17                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK

Datum: 03.04.2017.godine                                                                                                                                                     Skupštine opštine Rudo,

                                                                                                                                                               Saša Drobnjaković, dipl.ecc.