Oglas o prodaji nepokretnosti

Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom nepokretnost označenu sa k.č.broj 491/42, zvano željeznička pruga, neplodno, ukupne površine 1223 m2, upisanu u Posjedovni list broj 181 i Zk uložak broj 292 KO Strmica.

Licitacija za predmetnu nepokretnost održaće se dana 27.10.2017.godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

Početna prodajna cijena nepokretnosti iz tačke I ovog oglasa je 3,00 KM/m2, što za ukupnu površinu nepokretnosti od 1223 m2 iznosi 3.669,00 KM.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš) kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih zastupa.

Tekst oglasa