Oglas o prodaji putničkog motornog vozila

Opština Rudo prodaje, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom, putničko motorno vozilo „Golf 2“; 1,6 DJH, broj motora JP 8836229, broj šasije WVWZZZ1GZNW200405, boja bijela, godina proizvodnje 1992. registarskih oznaka 083-K-326.

Licitacija za prodaju vozila održaće se dana 23.10.2017.godine, sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj: 15 u zgradi opštine Rudo.

Početna prodajna cijena vozila iz tačke I ovog oglasa iznosi 560,00 KM (slovima: petstotinašezdeset konvertibilnih maraka).

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na vozilu, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji), potrebno je da Komisiji za prodaju službenog putničkog motornog vozila putem licitacije, na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje, ukoliko u postupku učestvuju u svojstvu punomoćnika. Pravna lica, koja učestvuju u javnom nadmetanju, potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih zastupa.

Oglas