Održana 9 radna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 02.11.2017.godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je 9. radna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni Rebalans budžeta opštine Rudo za 2017.godinu i odluka o njegovom izvršenju, Nacrt budžeta opštine Rudo za 2018.godinu, Odluka o prihvatanju obaveza i odgovornosti u procesu nabavke sanitetskog vozila za potrebe JU DZ „Dr.Stojana i Ljubica“Rudo, Odluka o prodaji putničkog motornog vozila marke „Golf“, i Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Rudo.

Pored toga razmatrani su i usvojeni Izvještaj o poslovanju KP „Usluga“Rudo za period od 01.01.-30.09.2017.godine i izvještaji o utrošku sredstava ostvarenih u 2016.godini od  naknada od prodaje šumskih drvnih sortimenata i vodnih naknada.

Takođe razmatrane su i Informacija o upisu učenika u osnovne škole i Srednjoškolski centar Rudo u školskoj 2017/2018.godini i Informacija Radne grupe o mogućnostima angažovanja „Vodenog Ćire“.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 10/17.