Obavještenje

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica sa teritorije opštine rudo koja nisu izmirili svoje obaveze po osnovu plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina za protekli period, da su dužni iste izmiriti u roku od 8 dana.

U protivnom, nadležni organ opštinske uprave rudo će preduzeti zakonom propisane mjere za naplatu istih.