Javni poziv

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida

i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata

Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije invaliditeta i članovi porodice poginulih boraca, kojima je banjska rehabilitacija  neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prema projektu banjske rehabilitacije za 2018. godinu se određuju 2 korisnika za korištenje banjske rehabilitacije sa područja opštine Rudo.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose na predviđenom obrascu, organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku  zaštitu opštine.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

    Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

  •             Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI  ili  člana porodice poginulog borca, uz  uslov da je aktivni korisnik,
  •             Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
  •             Izjava o zajedničkom domaćinstvu, samo za PPB – ovjerena od nadležnog organa opštine/grada,
  •             Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

 

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2018. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u protekle 3 godine (korisnici banjske rehabilitacije u periodu od 2015. – 2017. godine), osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15. dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada. Rok za podnošenje prijava ističe 3. maja 2018.godine.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01. maja do 30. septembra 2018. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po unaprijed utvrđenim  terminima.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika, padaju na teret opštine Rudo.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se Centru za pružanje usluga Opštine Rudo ili kod referenta za boračko-invalidsku zaštitu  Opštine Rudo  lično u kancelariji br. 5  ili putem telefona  br.058/711-360.

Tekst javnog poziva možete pruzeti ovdje: Javni poziv