Obnova zahtjeva za dječiji dodatak

JU Centar za socijalni rad Rudo informiše da se pravo na dodatak na djecu priznaje na vremenski period od godinu dana. Za ostvarivanje prava nakon naznačenog perioda, korisnik je dužan obnoviti zahtjev 30 dana prije isteka perioda do kada se pravo po rješenju priznaje, što je naznačeno u rješenju o priznavanju prava.

Obrazac zahtjeva  se preuzima u JU Centru a u obrascu je naznačena potrebna dokumentacija za obnovu.