Forum građana opštine Rudo

UNDP BiH je u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata od strane opština koje učestvuju u realizaciji ovog projekta.

Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku inicijativama predloženim od strane JLS, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u JLS.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u JLS. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

Uslov da se opštine učestvuju na pozivu je da su održani formumi građana na kojima su građani kandidovali ideje i prijedloge za projekte.

U tu svrhu a u skladu sa smjernicama pozivamo sve građane Opšine Rudo da prisustvuju forumu, koji će se održati u četvrta 31.01.2019. u maloj sali Doma kulture sa početkom u 12.00 časova, da predlože prioritete koji će biti od interesa za građane Rudog.

Nakon održanog foruma opština će sa prijedlozima koji budu najviše odgovarali uslovima poziva i visoko ocjenjeni od strane građana uz pretpostavku da su riješeni imovinsko pravna i druga pitanja u vidu projekta podnijeti UNDPju.