Javna rasprava u okviru ReLOaDovog javnog poziva za 2019. godinu

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati u petak 22.03.2019. godine u maloj sali Doma kulture sa početkom u 12 h.

reload

Na javnoj raspravi će se vršiti odabir prioritetnih oblasti javnog poziva za projekte za 2019. godinu, koji će se realizovati na području opštine Rudo, a koji će se realizovati u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Dnevni red:
Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za opštinu Rudo u ReLOaD projektu za 2019. Godinu
Tekuća pitanja

OBLASTI JAVNOG POZIVA

  1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

1.1.        Projekti koji rješavaju problem divljih deponija i podižu svijest kod stanovništva o štetnosti divljih deponija i važnosti sakupljanja komunalnog otpada

1.2. Projekti čišćenja riječnih korita i priobalnog pojasa uz povećanje svijesti o štetnosti odlaganja otpada u riječnim tokovima

  1. PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA  I AFIRMACIJA  PREDUZETNIŠTVA 

2.1.        Organizovanje osnovnih i specijalizovanih obuka prekvalifikacije i dokvalifikacije za nezaposlena lica u cilju afirmacije privatnog preduzetništva

2.2.        Jačanje kapaciteta u oblasti poljoprivrede (stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, prikupljanje i prerada šumskog voća, ljekovitog bilja i ostalih poljoprivrednih proizvoda..)

2.3.        Razvoj vještina i afirmacija i promocija ženskog i omladinskog preduzetništva

2.4.        Promocija potencijala za razvoj preduzetništva u opštini  Rudo

  1. SOCIJALNA POLITIKA

3.1.        Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga socijalne pomoći i zaštite za ugroženu  populaciju

3.2.        Razvoj programa podrške na unapređenju položaja socijalno ugroženog stanovništva

3.3.        Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju

  1. KULTURA I SPORT

4.1.        Razvoj novih kulturnih i sportskih sadržaja za djecu i mlade

4.2.        Promocija i zaštita nematerijalne i materijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na prostoru opštine Rudo

  1. OBRAZOVANJE

5.1. Neformalno obrazovanje u svrhu razvoja vještina i kompetencija

5.2. Razvoj novih obrazovnih sadržaja za djecu i mlade