Proljećno uređenje grada

Odjeljenje za privredu, finansije,  prostorno uređenje i inspekcijske  poslove opštine Rudo u saradnji sa KP „Usluga“ Rudo,  u periodu  od  25.03.2019. godine do 26.04.2019. godine  organizuje  akciju proljećnog  čišćenja i uređenja grada.

Akcija obuhvata sledeće aktivnosti na uređenju grada: čišćenje i grabljenje zelenih površina duž  ulica i  parkova, pročišćavanje slivnih rešetki  i kanala  za odvođenje površinskih voda duž ulica, uređenje  gradskog neizgrađenog zemljišta,  uređenje prilaznih  puteva gradu, čišćenje oko poslovnih i stambenih objekata, popravka i zamjena klupa za sjedenje,  sječa   starih i dotrajalih  stabala,  čišćenje  spomenika, zasijavanje  novih  travnatih površina, sađenje  cvijeća  u žardinjere na Trgu slobode  i pranje ulica.

U okviru proljetnog čišćenja  dana   08.04.2016. godine  vršiće se  odvoz kabastog otpada iz  MZ sa kojih  se vrši  organizovan odvoz  smeća (MZ Bijelo Brdo, MZ Štrpci, MZ Uvac, MZ Mioče),  a dana 15.04.2016. godine  sa užeg područja grada Rudo.

Sva fizička  i pravna lica dužna su da ispred  i oko svojih objekata izvrše čišćenje zelenih površina i dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području opštine Rudo ili će u suprotnom biti primjenjivane kaznene mjere Odluke o komunalnom redu.

Pozivaju  se   sva pravna lica, organizacije, zajednice etažnih vlasnika, mjesne zajednice i svi građane opštine da uzmu učešće u akciji, da očiste i urede svoja dvorišta,  divlje deponije na svojim  područjima  i time daju svoj doprinos ljepšoj i zdravijoj životnoj sredini, jer  čista i uredna životna sredina  oslikava  stanje društva   kome pripadamo.