PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

Opština Rudo i UNDP obavještavaju zainteresovane organizacije civilnog društva da je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru javnog poziva za organizacije civilnog društva/NVO a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Novi rok za podnošenje projekata je 7. juni 2019. godine do 15,00 časova.

Prijave podnesene nakon navedenog roka razmatrat će se samo u slučaju da poštanski žig označava datum i vrijeme slanja prije službenog roka.

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*  i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Rudo koji su navedeni u dokumentu Strategija lokalnog razvoja Opštine Rudo 2018.-2027., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

1.1.         Projekti koji rješavaju problem divljih deponija i podižu svijest kod stanovništva o štetnosti divljih deponija i važnosti sakupljanja komunalnog otpada

1.2.         Projekti čišćenja riječnih korita i priobalnog pojasa uz povećanje svijesti o štetnosti odlaganja otpada u riječnim tokovima

 

  1. AFIRMACIJA PREDUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJA

2.1.         Jačanje kapaciteta u oblasti poljoprivrede (stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, prikupljanje i prerada šumskog voća, ljekovitog bilja i ostalih poljoprivrednih proizvoda..)

2.2.         Razvoj vještina i afirmacija i promocija ženskog i omladinskog preduzetništva

2.3.         Promocija potencijala za razvoj preduzetništva u opštini  Rudo

 

  1. SOCIJALNA POLITIKA

3.1.         Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga socijalne pomoći i zaštite za ugroženu  populaciju

3.2.         Razvoj programa podrške na unapređenju položaja socijalno ugroženog stanovništva

3.3.         Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju

 

  1. KULTURA I SPORT

4.1.         Razvoj novih kulturnih i sportskih sadržaja za djecu i mlade

4.2.         Promocija i zaštita nematerijalne i materijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na prostoru opštine Rudo

 

  1. OBRAZOVANJE

5.1.         Neformalno obrazovanje u svrhu razvoja vještina i kompetencija

5.2.         Razvoj novih obrazovnih sadržaja za djecu i mlade

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Opštine Rudo www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo također se može preuzeti od 19. aprila do 7. juna 2019. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; projekti@opstinarudo.com; ili lično preuzimanjem u Opštini Rudo, kancelarija br. 11, Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41.

DODATNE INFORMACIJE:

–              Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora te će posljednji sastanak sa mentorom biti organizovan 5. juna 2019. godine sa početkom u 12,00 časova u maloj sali Doma kulture.  U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

–              Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 31. maja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

 

–              Osim toga, dostupan je i dokument, Informacije o čestim greškama, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i često postavljana pitanja (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Rudo i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8,00 do 15,00 časova na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Opština Rudo

Kancelarija br. 11

Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41

73.260 Rudo, Bosna i Hercegovina

 Rok za predaju aplikacija je 7. juna 2019. godine, do 15,00 časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Opštine Rudo (www.opstinarudo.com), kao i na oglasnoj ploči Opštine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

Link za preostalu dokumentaciju: http://www.opstinarudo.com/2019/04/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustvanevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata/?lang=lat

Tekst obavještenja o produženju roka za dostavljanje projekata