Javni poziv za učešće u radu foruma građanskih inicijativa

Opština  Rudo u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i potakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici će uspostaviti  forum za građanske inicijative gdje će članovi foruma raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama. Kao rezultat rada foruma u Opštini Rudo će se realizovati konkretne građanske akcije koje će direktno doprinijeti boljitku u lokalnoj zajednici. Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i uspostavljena bolja komunikacija sa lokalnom upravom.

Forum će sačinjavati minimalno sedam do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:

  • lokalne uprave;
  • skupštine opštine;
  • lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
  • Vijeća mladih;
  • privrednog sektora;
  • javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i sl.);
  • istaknuti građani odnosno predstavnici lokalne zajednice.

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na  volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima a prvi sastanak je već planiran za početak juna.

Pozivaju se svi zainteresirani građane koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) na adresu ĐDD Mihailovića br. 41 do 19.06.2019 godine.

Nakon pristiglih prijava Opština Rudo će odabrati osobe koje će sačinjavati forum a o finalnom izboru će informisati sve prijavljene osobe. Članovi foruma će biti imenovani na period od godinu dana uz mogućnost produženja. Spisak članova foruma će biti objavljen i na web stranici Opštine.

Ova aktivnost se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Poziv