Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva

sredstvima budžeta opštine Rudo za 2020. godinu

I – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz budžeta opštine Rudo za 2020. godinu za podršku projektima nevladinih organizacija koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima opštine Rudo. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Opština Rudo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine, koje će svoje projekte realizovati na prostoru opštine Rudo i u interesu njenih građana, da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Rudo, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. KVALITETNIJE I PRISTUPAČNIJE OBRAZOVANJE
1.1. Neformalno obrazovanje djece predškolskog i školskog uzrasta
1.2. Edukacija mladih o preduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja

2. OSIGURANJE BOLJIH USLOVA ZA ŽIVOT OSOBA U STANJU SOCIJALNE POTREBE
2.1.Unapređenje kvaliteta života građana u stanju socijalne potrebe
2.2. Pomoć penzionerima sa primanjima ispod minimuma
2.3. Podrška osobama sa poteškoćama u razvoju
2.4. Unapređenje položaja povratničke populacije na prostoru opštine Rudo

3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA
3.1. Razvoj novih sportskih sadržaja
3.2. Opremanje i jačanje kapaciteta sportskih organizacija i društava
3.3. Stvaranje uslova za omasovljavanje sporta
3.4. Podrška kulturnim manifestacijama
3.5. Razvoj novih kulturnih sadržaja

4. RAZVOJ POLJOPRIVREDE
4.1. Razvoj kapaciteta poljoprivrednih udruženja
4.2. Podrška razvoju pčelarstva

5. RAZVOJ TURIZMA
5.1. Razvoj turističkih sadržaja
5.2. Izgradnja kapaciteta za razvoj turizma
5.3. Zaštita životne sredine u funkciji razvoja turizma
5.4. Promocija turističkih potencijala

6. PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA
6.1. Razvoj preduzetništva i promocija potencijala u oblasti preduzetništva
6.2. Podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu
6.3. Podrška razvoju tradicionalnih i tipičnih proizvoda i ruralnog preduzetništva

Iznos pojedinačnih projekata ne može biti manji od 1.500 KM niti veći od 10.000 KM.

Jedna NVO može podnijeti najviše jedan projektni prijedlog za jednu od prioritetnih oblasti u okviru ovog Javnog.

Opština Rudo zadržava pravo da ne raspodjeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Odabrani projekti treba da traju najmanje 3 mjeseca i moraju biti realizovani do: 31.12.2020. godine.

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u ovom Javnom pozivu mogu ostvariti sve neprofitne organizacije (udruženja ili fondacije), registrovane na području BiH u skladu sa važećim zakonskim propisima u BiH, uz uslov:

– da su vođene od strane državljana BiH,
– da se projektne aktivnosti realizuju na prostoru opštine Rudo i u interesu građana opštine Rudo,
– da se projekti odnose na prioritetne oblasti iz člana I ovog poziva,
– da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
– da im je registrovana djelatnost u skladu sa prioritetnim oblastima u okviru kojih će se realizovati projekat,
– da posjeduju odgovarajuće materijelno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti za koju prijavljuju projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije/organizacije civilnog društva, detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijumima za finansiranje projekata kao i potrebnu dokumentaciju koja se predaje uz prijavu na Javni poziv, mogu da pronađu u Smjernicama za aplikante/podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

Projekti koji se neće finansirati:

a) projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Opštine,
b) projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta,
c) projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
d) projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
e) projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
f) projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od troškova projekta,
g) projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
h) projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
i) projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
j) projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
k) projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani.

III – PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA POZIVOM

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za opštinu Rudo, može se preuzeti od 24.02.2020. godine, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: czastita@opstinarudo.com, ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 3, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.

Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti do 15.03.2020. slanjem upita na czastita@opstinarudo.com, sa naznakom „Za Javni poziv“. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti javno objavljeni na opštinskoj internet stranici.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom sa potencijalnim aplikantima, „otvoreni dan“ će se održati u maloj sali Doma kulture 05.03 2020. godine sa početkom u 11.00 časova. Potencijalni aplikanti će tokom eventualnog sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i sl.

IV – NAČIN PRIJAVLJIVANJA, MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom koja je navedena u smjernicama poziva) mora se dostavi u jednom (1) primjerku u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sljedeću adresu:

Opština Rudo,
ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo,
sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta za 2020. opštine Rudo neprofitnim organizacijama“
– NE OTVARAJ -

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta.

Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

V – ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacije je 25.03.2020. u 13:00 časova. Dokumentacija dostavljena nakon navedenog roka biće razmatrana jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Svi podnosioci, koji su predali prijedloge projekata, biće pismeno obavješteni o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta nakon što Odluku o dodjeli sredstava donese Skupština opštine Rudo. Rezultati će biti objavljeni na internet stranici opštine Rudo, kao i na oglasnoj tabli opštine.

Sastavni dio Javnog poziva su:

Javni poziv

Smjernice za podnosioce prijedloga

Prilog 1 – Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2 – Pregled budžeta

Prilog 3 –  Matrica logičkog okvira

Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije

Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu aplikacije

Prilog 6 – Finansijska identifikaciona forma

Prilog 7 – Izjava o podobnosti

Prilog 8 – Lista za provjeru