Prijava za Fond solidarnosti do 8. maja

Vlada Republike Srpske poziva pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, shodno članu 13 i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave bolesti kovid 19 izazvane virusom sars- co v -2 ( „Sl. glasnik RS “ BROJ 35/20).

Pravna lica i preduzetnici kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije ili posluju sa smanjenim obimom treba da, najkasnije do 8. maja popune prijavu. Prijava je dostupna na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi:

Prijava