Javni oglas o davanju u zakup zemljišta i objekata u vlasništvu Opštine

Opština Rudo sa sjedištem u Rudom, ulica Dragoljuba Draže Mihailovića broj 41, daje pod zakup putem prikupljanja pismenih ponuda zemljište i objekte bivšeg dijela skladišta „Car Dušan“ Rudo koja se sastoji od tri magacina minsko eksplozivnih sredstava (magacini 19, 20 i 21) bruto građevinske površine 1206,84 m2 sa pripadajućim zemljištem a sve upisano u PL 545 KO Sokolovići i ZK uložak broj 1329 KO Sokolovići.

Javni oglas