Javni oglas o davanju u zakup broda „Vodeni Ćiro“ sa pratećom opremom i pristaništima putem prikupljanja pismenih ponuda

Opština Rudo raspisuje Javni oglas radi davanja pod zakup broda „Vodeni Ćiro“ putem prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet zakupa je brod „Vodeni Ćiro“ sa pratećom opremom i pristaništima.

Predmet zakupa daje se na period od 5 godina, uz mogućnost produženja ugovora.

Zakupac je dužan da, nakon potpisivanja ugovora, stavi brod u funkciju i obavlja plovidbu na limsko-drinsko hidro-akumulacionom jezeru.

Matično pristanište broda, za vrijeme trajanja zakupnog odnosa, je pristanište „Setihovo“ Rudo, na kome je zakupac dužan držati na vezu brod u vrijeme kada isti ne koristi.

Rok za podnošenje ponuda po Javnom oglasu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas će se objaviti na oglasnoj tabli opštine Rudo, veb stranici opštine Rudo i TV Rudo.

Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

 Tekst oglasa