Наредба о обавезној дератизацији на подручју општине Рудо

 1. У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари, наређује се вршење обавезне дератизације на подручју општине Рудо
 • Јесења фаза обавезне дератизације обавља ће се од 05.10 2020 -11.10. 2020
 1. Обавезна дератизација обухвата :
 • пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница ,
 • зелене површине
 • канализациону мрежу, главну градску депонију,
 • здравствене, школске и предшколске установе,
 • вјерске објекте,
 • приватна домаћинства, стамбени фонд
 1. Дератизацију ће вршити овлаштена и оспособљена стручна организација која посједује рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, д.о.о. „Санитација“ из Зворника.
 2. Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. Тачка7в). Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл гл.Републике Српске“,бр.90/17).
 3. Здравствена инспекција вршиће надзор извршења ове Наредбе.
 4. Ова Наредба има се објавити на свим јавним мјестима (огласна табла Општине ,МЗ, телевизији Рудо и сл.)

Наредба