Наредба

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-020-45-1/20

Датум:  30.11.2020. год

 

На основу члана  22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Српске бр. 121/12 и 46/17) , члана 43..Закона о заштити становништва од заразних болести(Службени гласник Р.С.број  90/17)  , члана 59. и 82.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 и 36/19) ,  у циљу спречавања ширења болести изазваних корона вирусом а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације , начелник општине Рудо доноси :

НАРЕДБУ

I

ОГРАНИЧАВА   се  рад свих угоститељских објеката ( укључујући и  објекте на бензинским станицама)   на територији општине Рудо , у времену од 07.00 .до 18,00 часова у периоду од 30.11.до 07.12.2020-године   .

II

НАРЕЂУЈЕ се трговинским и занатско- услужним радњама да поштују  дозвоњени број   истовремених  посјетилаца у објекту и обавјештење о дозвољеном броју истакну на улазним вратима објекта.

III

Против свих наведених субјеката и одговорних лица у њима,  и свих других који не поступе у складу са овом наредбом, предузеће се законске санкције сходно Закону о заштити становништва од заразних болести ( Сл.гласник РС број 90/17).

IV

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а  објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“,ТВ Рудо и званичном сајту општине Рудо .

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак дипл.инж.арх.

____________________