Proljećno uređenje grada

Odjeljenje za privredu, finansije,  prostorno uređenje i inspekcijske  poslove opštine Rudo u saradnji sa KP „Usluga“ Rudo,  u periodu  od  05.04.2021. godine do 30.04.2021. godine organizuje akciju proljećnog  čišćenja i uređenja grada u skladu sa  „Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu“.

Akcija obuhvata sledeće aktivnosti na uređenju grada: čišćenje svih zelenih i javnih površina od svakodnevnih otpadaka, izgrabljivanje  zelenih površina, sasjecanje šiblja i drugog rastinja iz putnog pojasa, duž ulica i parkova; čišćenje šahtova za odvod oborinskih voda i slivnih reršetki; reparaciju i postavljanje dvije   parkovske klupe u  ulici Đ.D.D. Mihailovića; uklanjanje  izrasle trave i zemlje  pored ivičnjaka, duž ulica, parkinga   i stepeništa; čišćenje neuređene  površine  ispod Orfice, stočne pijace, površine uz Ulicu industrijsku u Gojavi; pranje ulica u gradu i Trga slobode i sađenje cvijeća na trgu.

U okviru proljetnog čišćenja  vršiće se  odvoz kabastog otpada iz  MZ sa kojih  se vrši  organizovan odvoz  smeća. O terminu odvoza kabastog otpada po mjesnim zajednicama građani će biti naknadno obavješteni.

U okviru akcije čistiće se i divlje deponije duž regionalnog puta kao i školska dvorišta i igrališta u saradnji sa školama.

Ove godine u sklopu proljetne akcije čišćenja biće organizovana i sadnja   100 stabala  drveća – bijeli jasen, koja se realizuje u sklopu projekta „Zasadi svoj hlad“.

Sva fizička i pravna lica dužna su da ispred  i oko svojih objekata izvrše čišćenje zelenih površina i dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području opštine Rudo ili će u suprotnom biti primjenjivane kaznene mjere Odluke o komunalnom redu.

Pozivaju se   sva pravna lica, organizacije, zajednice etažnih vlasnika, mjesne zajednice i svi građane opštine da uzmu učešće u akciji, da očiste i urede svoja dvorišta,  divlje deponije na svojim  područjima  i time daju svoj doprinos ljepšoj i zdravijoj životnoj sredini, jer  čista i uredna životna sredina  oslikava  stanje društva   kome pripadamo.