Održana peta redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Juče je u Rudom održana peta redovna sjednica Skupštine opštine Rudo na kojoj su usvojena sledeća akta:

  • Odluka o opštinskim administrativnim taksama kojom se, u odnosu na postojeću, građani oslobađaju plaćanja taksi za izdavanje svih vrsta uvjerenja, izvoda, potvrda, kao i na zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave po kojima postupaju organi lokalne samouprave a uvedena su i određena umanjenja taksi oko registracije preduzetničke djelatnosti i izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola.
  • Odluka o naknadi štete kojom su definisani uslovi i postupak ostvarivanja prava za djelimičnu naknadu štete od elementarnih nepogoda, kao i štete od pasa lutalica i divljači.
  • Program korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2021.godinu,
  • Odobreno je finansiranje projekata iz budžeta opštine Rudo za šest udruženja građana koja su ispunjavala uslove predviđene javnim konkursom,
  • Imenovani su direktor Javne Javne ustanove za turizam i sport Rudo i članovi  upravnog odbora JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo i izabrani članovi školskih odbora JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, JU Osnovna Škola Rudo i JU Srednjoškolski centar Rudo.
  • Razmatran je i usvojen izvještaj o tromjesečnom izvršenju budžeta za 2021, kao i informacija o planu rada Šumskog gazdinstva „Rudo“  za 2021.

Razmatrano je i usvojeno više izvještaja i informacija iz različitih oblasti.

Izvršena je dodjela poslovnih prostorija OO Crvenog krsta Rudo i JU Centar za socijalni rad Rudo,