JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA ReLOaD2

OPŠTINA RUDO U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

 

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Rudo koji su navedeni u dokumentu Strategija lokalnog razvoja Opštine Rudo 2018-2027., iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU

1.1.         Organizovanje osnovnih necertificiranih obuka za nezaposlena lica u cilju podsticanja razvoja privatnog preduzetništva i smanjenja broja odraslih, materijalno neobezbjeđenih lica

1.2.         Ruralni razvoj sela u poljoprivredi (povrtlarstvo, voćarstvo, prikupljanje i prerada šumskog voća, ljekovitog bilja i ostalih poljoprivrednih proizvoda)

 1. SOCIJALNA POLITIKA I ZAŠTITA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

2.1.         Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga socijalne pomoći i očuvanja zdravlja za ugroženu populaciju starijih lica

2.2.         Pomoć i podrška za unapređenje položaja bolesne i starije populacije

2.3.         Promocija zdravlja, zdravog života, prevencije i kontrole kardiovaskularnih i malignih oboljenja

2.4.         Projekti koji pružaju podršku osobama sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama

 1. KULTURA I SPORT

3.1.         Razvoj novih sportskih i kulturnih sadržaja za djecu i mlade

3.2.         Promocija i zaštita kulturno istorijskog naslijeđa

3.3.         Projekti koji doprinose razvoju planinarenja, speleologije, ronilaštva i raftinga

 1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

4.1.         Projekti koji rješavaju problem divljih deponija i podižu svijest kod stanovništva o štetnosti divljih deponija i važnosti sakupljanja komunalnog otpada

 1. POVEĆANJE OBIMA USLUGA ZA RAZVOJ DJECE I MLADIH

5.1.         Edukativne radionice za mlade sa akcentom na razvoj vještina iz oblasti IT tehnologija i stranih jezika

5.2.         Edukativno-kreativne radionice za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta

5.3.         Projekti koji doprinose razvoju omladinskog preduzetništva

 

 1. ODGOVOR NA KRIZU PROUZROKOVANU PANDEMIJOM

6.1.         Projekti koji pružaju pomoć stanovništvu u uslovima pandemije

6.2.         Podrška preduzetnicima i lokalnoj ekonomiji kako da prebrodi poslovanje u uslovima pandemije (konsultacije sa stručnjacima, obuka kako organizovati rad od kuće i slično)

 

 1. MLADI

7.1.         Povećati mobilnost i interakciju mladih (volonterski, tematski, sportski i izviđački kampovi)

7.2.         Projekti koji promovišu i pružaju podršku omladinskom radu

7.3.         Razvoj novih sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena (kulturni, sportski, zabavni i drugi sadržaji za mlade)

7.4.         Podrška mladima na selu (podrška za aktivno bavljenje poljoprivredom, razvoj novih sadržaja za mlade na selu)

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu decembar 2021. – decembar 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org , kao i na web stranici Opštine Rudo www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo također se može preuzeti od 1. oktobra do 29. oktobra 2021. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: projekti@opstinarudo.com  ili lično preuzimanjem u Opštini Rudo, kancelarija br. 11, Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organizovan u sklopu javnog poziva u periodu od 11-12. oktobra 2021. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Opštine Rudo do 7. oktobra 2021. godine. Prijave se primaju na email adresu: projekti@opstinarudo.com.
 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 8. oktobra 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u maloj sali Doma kulture. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom planiran je za 14. oktobar 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u maloj sali Doma kulture. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem opštinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 25. oktobra 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Opština Rudo

Kancelarija br. 11

Ulica Đenerala Draže Mihailovića br. 41

73260 Rudo, Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 29. oktobar 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici opštine www.opstinarudo.com, kao i na oglasnoj ploči u zgradi opštine Rudo, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 

Javni poziv sadrži:

Aneks 1 Projektni prijedlog

Aneks 2 Pregled budžeta

Aneks 3 Logički okvir rada

Aneks 4 Plan aktivnosti i promocije

Aneks 5 Administrativni podaci o aplikantu

Aneks 6 Finansijska identifikaciona forma

Aneks 7 Izjava o podobnosti

Aneks 8 Izjava o dvostrukom finansiranju

Annex 9 Izjava o partnerstvu

Aneks 10 Lista za provjeru

Smjernice za aplikante opština Rudo

Najčešća pitanja sa odgovorima