Поновљени јавни оглас за именовање три члана Општинске изборне комисије Рудо

Скупштина општине Рудо расписује Поновни јавни оглас за именовање три члана Општинске изборне комисије Рудо.

 

Чланови Општинске изборне комисије Рудо (у даљем тексту: изборна комисија), именују се на мандат у трајању од седам (7) година. Мандат тече од дана давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, на рјешење Скупштине општине Рудо о именовању чланова изборне комисије.

Чланови изборне комисије не заснивају радни однос.

Чланови изборне комисије имају право на мјесечну накнаду у складу са законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

            Општи услови које кандидат мора испуњавати:

  • Да има право гласа,
  • Да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

  • Да има пребивалиште на подручју општине Рудо,
  • Да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS и
  • Да посједује искуство у спровођењу избора (под искуством у спровођењу избора подразумјева се чланство у изборној комисији и чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ).

Изузетно, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став (1) Изборног закона БиХ.

За члана изборне комисије не може бити именовано лице обухваћено чланом  2.3 Изборног закона БиХ, као ни лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ, нити лице које је актуелни кандидат или је било кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и/или посљедњим локалним изборима.

Члан изборне комисије не може бити заступник односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.

Састав изборне комисије треба да, у правилу, одражава равноправну заступљеност полова.

Поновни јавни оглас биће објављен у дневном листу „Глас Српске“, ТВ Рудо, интернет страници општине и огласној табли општине Рудо.

Рок за подношење пријава је осам (8)  дана од дана посљедњег објављивања Поновног јавног огласа, уколико оглас не буде објављен истовремено.

Документи, уз пријаву на оглас, прилажу се у оригиналу или овјереној фотокопији и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове огласа, Комисија за избор чланова ОИК Рудо обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Комисија за избор чланова Општинске изборне комисије Рудо,

Ул. Ђенерала Драгољуба Драже Михајловића 41,

73260 Рудо.

Заинтересовани кандидати више информација о огласу могу наћи у линковима испод као и обрасце за подношење пријаве.

 Поновни јавни оглас за именовање чланова ОИК Рудо (1)

Изјаве за Поновни јавни оглас-ОИК

Изјава члан 2.3. Изборног закона