Ponovljeni javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Rudo

Skupština opštine Rudo raspisuje Ponovni javni oglas za imenovanje tri člana Opštinske izborne komisije Rudo.

 

Članovi Opštinske izborne komisije Rudo (u daljem tekstu: izborna komisija), imenuju se na mandat u trajanju od sedam (7) godina. Mandat teče od dana davanja saglasnosti od strane Centralne izborne komisije BiH, na rješenje Skupštine opštine Rudo o imenovanju članova izborne komisije.

Članovi izborne komisije ne zasnivaju radni odnos.

Članovi izborne komisije imaju pravo na mjesečnu naknadu u skladu sa zakonom i Odlukom o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH.

            Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

  • Da ima pravo glasa,
  • Da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

  • Da ima prebivalište na području opštine Rudo,
  • Da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS i
  • Da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora (pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH).

Izuzetno, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH.

Za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice obuhvaćeno članom  2.3 Izbornog zakona BiH, kao ni lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, niti lice koje je aktuelni kandidat ili je bilo kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim opštim i/ili posljednjim lokalnim izborima.

Član izborne komisije ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Sastav izborne komisije treba da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva sprovedenom na državnom nivou.

Sastav izborne komisije treba da, u pravilu, odražava ravnopravnu zastupljenost polova.

Ponovni javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, TV Rudo, internet stranici opštine i oglasnoj tabli opštine Rudo.

Rok za podnošenje prijava je osam (8)  dana od dana posljednjeg objavljivanja Ponovnog javnog oglasa, ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno.

Dokumenti, uz prijavu na oglas, prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija za izbor članova OIK Rudo obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Komisija za izbor članova Opštinske izborne komisije Rudo,

Ul. Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 41,

73260 Rudo.

Zainteresovani kandidati više informacija o oglasu mogu naći u linkovima ispod kao i obrasce za podnošenje prijave.

 Ponovni javni oglas za imenovanje članova OIK Rudo (1)

Izjave za Ponovni javni oglas-OIK

Izjava član 2.3. Izbornog zakona