Preliminarna rang lista korisnika banjske rehabilitacije

Nakon sprovedenog postupka po Javnom pozivu za upućivanje RVI i PPB u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove, ističemo Preliminarnu Rang listu korisnika.

U 2022. godini na Banjsku rehabilatciju sa područja opštine Rudo upućuje se 7 korisnika i to 3 RVI i 4 člana PPB.

Prilikom postupka izbora bili smo dužni obezbjediti srazmjernu zastupljenost ukupnog broja članova RVI i članova PPB.

Prilikom postupka izbora članova PPB u  slučaju istog broja bodova prednost imaju prvenstveno roditelji poginulog borca,

te po drugom kriterijumu podnosilac zahtjeva starijeg datuma rođenja.

Na listu se može podnijeti prigovor u roku od 7 dana od dana isticanja Liste na oglasnoj tabli.

Rang lista