Preliminarna rang-lista

Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“ za 2021/22 godinu.

Nakon sprovedenog javnog poziva za dostavljanje aplikacija/prijava za Projekat „Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije 2019 – 2023 (SELLS)“ za 2021/22 godinu komisija za ocjenu pristiglih prijava, izvršila je ocjenu i rangiranje po osnovu informacija dostavljenih u aplikacijama.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imali su korisnici koji su se prijavili na Predpoziv projekta SELLS, odnosno učestvovali na treningu za ispunjavanje aplikacione forme sa lokalnim partnerima.

Nakon ocjenjenih prijava sačinjena je preliminarna rang lista.  Za dalje učešće u procesu kvalifikovana su domaćinstva sa ostvarenih minimalno 18 bodova i biznisi sa sa ostvarenih minimalno 17 bodova.

Za učešće na treningu iz izradu biznis plana, uz mogućnost apliciranja za finansiranje biznis plana, kvalifiovani su kandidati zaključno sa rednim brojem 36.

NAPOMENA: Od strane mobilnog tima biće izvršena verifikacija podataka navedenih u aplikciji na terenu.

Preliminarna rang-lista