Javni poziv za učešće u projektu „Program energetske održivosti domaćinstava“

Zakon o električnoj energiji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 68/20) prepoznao je kupce-proizvođače električne energije (eng. „Prosumer“) kao novu kategoriju korisnika distributivnog sistemakoji se priključuju na distributivnu mrežu po pojednostavljenoj proceduri. Usvajanjem ovoga Zakona, kao i Zakona o obnovljivim izvorima energije („Službeni glasnik RS“ broj 16/22) stvorenje pravni osnov za šemu snabdijevanja kupaca iz kategorije domaćinstva poznatu kao neto mjerenje.

Kupac-proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije označava krajnjeg kupca, koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo, pri čemu za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

Neto mjerenje označava komercijalnu šemu snabdijevanja kod koje se višak električne energije koju kupac-proizvođač isporuči u mrežu tokom obračunskog perioda prenosi u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita, koji se koristi za umanjenje potrošnje električne energije u periodima kada je potrošnja električne energije kupca-proizvođača veća od proizvodnje za sopstvene potrebe.

Poštujući zakonodavni okvir i prateći trendove razvoja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i očuvanja životne sredine, Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje (u daljem tekstu: MH „ERS“ MP), kao društveno-odgovoran privredni subjekt, pristupa realizaciji projekta„Program energetske održivosti domaćinstava“(u daljem tekstu: Program).

Programom je predviđeno da se krajnjim kupcima omogući da lakše dođu do statusa kupca-proizvođača na način da im bude ponuđeno da se na krovne površine njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, instaliraju fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Vrijednost svake pojedinačne investicije u fotonaponski sistem utvrđuje se na bazi podataka o ostvarenoj godišnjoj potrošnji (period april 2021. godina – mart 2022. godina) koja određuje i instalisanu snagu fotonaponskog sistema. MH „ERS“ MPpreuzima obavezu obezbjeđenja finansiranja izgradnje fotonaponskih sistema. Nakon što MH „ERS“ MPsprovede postupak nabavke opreme, sa krajnjim kupcima će zaključiti ugovore o odloženom plaćanju fotonaponskih sistema. Krajnji kupac bi investirana sredstva u gradnju fotonaponskog postrojenja na krovnoj površini njegovog stambenog objekta otplaćivao u jednakim mjesečnim iznosima utvrđenim u visini prosječno ostvarenog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju tokom prethodne godine, umanjenog za 10% (osim ukoliko krajnji kupac ne želi veću ratu).

Tokom, ali i nakon perioda otplate fotonaponskog sistema, krajnji kupac ima mogućnost kupovine dodatnih količina električne energije od svog snabdjevača koji djeluje u okviru MH „ERS“ MP, ukoliko troši više energije nego što fotonaponski sistem proizvede i to po cijenama koje u tom trenutku budu važeće cijene električne energije za kategoriju domaćinstva.

Instaliranjem fotonaponskog sistema krajnji kupac stiče status kupca-proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a ostvareni višak/manjak električne energije u određenom momentu predaje, odnosno preuzima iz distributivne mreže.

Osim prethodno navedenih pozitivnih finansijskih efekata za krajnje kupce, višestruki pozitivni efekti Programa ogledaju se i sa aspekta ispunjenja obaveza Republike Srpske po međunarodnim ugovorima, kao i očekivanja međunarodne zajednice, u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova i čestica, kao i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije u svrhu proizvodnje električne energije.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli MH „ERS“ MP, internet stranici MH „ERS“ MP (www.ers.ba/solarprojekt) i putem medija.

Sve informacije u vezi Programa možete dobiti putem e-mail adrese solardomacinstva@ers.baili putem brojeva telefona 059/279-819 i 059/279-866.

Javni poziv

Prezentacija