Обавјештење о обнављању еколошке дозволе

Република Српска
ОПШТИНА РУДО
Општинска управа
-Одјељење за привреду, финансије,
просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-2/23
Датум: 23.02.2023.године

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА
О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ
за пословно-производни комплекс за прераду дрвета на земљишту означеном као к.ч.број 854/1, 854/2, 854/3, 863 и 865 КО Рудо Град, инвеститора д.о.о.
“Трејд систем“ Рудо

Инвеститор д.о.о „Трејд систем“ Рудо поднио је овом органу Захтјев за обнављање еколошке дозволе  за пословно-производни комплекс за прераду дрвета на земљишту означеном као к.ч.број 854/1, 854/2, 854/3, 863 и 865 КО Рудо град. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Извјештаје о извршеним мјерењима емисија, урађене од стране „Унис“ Источно Сарајево, Записник инспектора за заштиту животне средине и Изјаву одговорног лица да су са даном подношења захтјева извршене мјере и обавезе наложене рјешењем које се обнавља.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменуто постројење.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Марић Славослав, дипл.ецц.
____________________

Рјешење